Get Adobe Flash player

AKTUELNOSTI

29.09.2020.

U skladu sa Programom rada za 2020-tu godinu usvojenom na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.U.”Komdel”- a, krajem septembra organizovana je poseta Trebinju koja je prvobitno (pre pojave pandemije) bila planirana za april.  Pored uobičajene i uvek korisne razmene iskustava, osnovni cilj posete je bio vezan za trasiranje saradnje P.U. “Komdel”-a sa partnerskim Udruženjem komunalnih i uslužnih delatnosti koje je kao zaseban entitet, organizovano u okviru Privredne komore Republike Srpske.  detaljnije

 

20.09.2020.

Poslovno udruženje „Komdel“ organizuje studijsku posetu i susret partnerskih udruženja komunalnih preduzeća iz Republike Srpske i Srbije u Trebinju od 24-tog do 26-tog septenbra 2020 god.

Agenda

 

17.09.2020.

U Službeni glasnik Republike Srbije broj 116 od 16.09.2020. objavljena je Odluka  o visini minimalne cene rada za period  januar–decembar 2021. godine

Odluka

 

26.07.2020.

Ministarstvo zaštite životne sredine, dana 22. jula 2020. godine objavilo je

Konačna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 22. jula 2020. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste može se preuzeti na sajtu Ministarstvo zaštite životne sredine  https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/konkursi/2020/rang%20lista%20Otpad%202020.pdf

 

16.07.2020.

„EKO TAKSA“

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

EKO TAKSA  je nova finansijska obaveza koju plaćaju svi koji obavljaju delatnost. (preduzeća, preduzetnici, udruženja i dr.). Kao i oni koji obavljaju  uslužne delatnosti (konsultanti, knjigovođe, advokati…)

Visina naknade regulisana je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, koja  je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 86/2019 od 06.12.2019.

Rok za podnošenje prijava ističe 31. jula 2020. godine

 

06.07.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je dana 3. jula 2020 godine donelo

Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Pravilnik je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 94/2020 od 03.7.2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja – 11.07.2020.

 

08.06.2020.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj dana 04. juna 2020 godine. donela

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 81/2020 od 05.6.2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja – 13.06.2020.

 

28.05.2020.

Ministarstva zaštite životne sredine je 25.05.2020.god. na svoj sajtu objavilo  Mapu puta za cirkularnu ekonomiju

Ministarstvo zaštite životne sredine je uz podršku UNDP projekta ”Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji”, izradilo dokument pod nazivom Mapa puta za cirkularnu ekonomiju. Cilj Mape puta je se pokrene dijalog između donosioca odluka i predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva, u cilju podsticanja industrije na inovacije, povećanja tržišnih mogućnosti proizvodnje kroz cirkularne poslovne modele, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja poslovanja, a uz očuvanje životne sredine. Namera ovog dokumenta je da se podstakne celo društvo na korenite promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima.

Mapa puta je urađena po uzoru na ovakvu vrstu dokumenata koje imaju zemlje EU, kao što su Slovenija, Finska, Holandija, Španija, Francuska, itd.

Republika Srbija je prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima Mapu puta za cirkularnu ekonomiju.

Tekst Mape puta za cirkularnu ekonomiju možete videti ovde.

 

21.05.2020.

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine, doneo je Zaključak, 08 Broj: 53-3387/2020-1, kojim daje preporuke svim privrednim subjektima, posebno privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnju:

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera.

2. Preventivne mere:

- fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontakt između lica kada god to priroda posla dozvoljava,

- obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezobarijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom),

- obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,

- obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,

- obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,

- često provetravanje svih prostorija,

- redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,

- u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti,

- sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.

Na internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”objavljene su preporuke koje je potrebno sprovesti od strane privrednih subjekata.

Izvor: Redakcija Paragraf

 

17.04.2020.

Vlada Republike Srbije je u vreme vandredne situacije, donela neka Uredbe koje se odnose i na komunalna preduzeća:

  • Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 57/2020 od 16.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

  • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 54/2020 od 10.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu, a važi do 1.7.2021.

 

 16.04.2020.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na svoj sajtu objavilo je  15 . aprila 2020.

Uputstvo za postupanje sa infektivnim i medicinskim otpadom u toku epidemije virusa COVID-19 (sa informacijom o kapacitetima za tretman)

 

20.03.2020.

Na sajtu Vlade Republike Srbije možete videti sve vesti, aktuelnosti i odluke Vlade Republike Srbije u vezi sa virusom COVID-19  -  link https://www.srbija.gov.rs/

 

10.02.2020.

Ministarstva zaštite životne sredine je na svom sajtu 5 . februara 2020 objavilo:

Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije

Uskladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante  analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.

Dokument je pripremljen uz podršku PLAC III projekta i Ministarstva za evropske integracije. U cilju sprovođenja konsultacija sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama ”Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije” se stavlja na uvid, a komentare na predloženi tekst dokumenta, mogu se dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja na e-mail adresu:   aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs

Dokument možete pogledati ovde

 

14.01.2020.

Vlada Republike Srbije, je na sednica održanoj dana, 26. decembar 2019. godine donela je Uredba o sadržina i način vođenja evidencije privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost, koja je objavljena u Službeni glasnik RS broj 94/2019 od 27.12.2019.

Uredba stupa na snagu 04.01.2020., a primenjuje se od 04.07.2020.

 

10.01.2020.

Narodna skupština Republike Srbije 23. decembra 2019. usvojila je između ostalih zakona i:

koji su objavljeni u Službeni glasnik RS, broj 91/2019 od 24.12.2019. Zakoni stupaju na snagu 01.01.2020., a primenjuje se od 01.07.2020.

 

06.01.2020.

Ministar zaštite životne sredine je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara a u vezi sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti („Sl. glasnik RS”, br. 86/19 , 89/19), doneo je dana 26. decembra 2019 godine:

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave podnosi se na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo:

Obrazac 1

Pravilnik je objavljen u „Sl. glasnik RS”, br. 93/19 od 26. decembra 2019 god., a stupio na snagu i primenjuje se od 27. decembra 2019. godine.

 

03.12.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 02. decembra 2019. godine objavilo:

Konačna rang lista projekata u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 02.12.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste može se preuzeti na sajtu Ministarstvo zaštite životne sredine   https://www.ekologija.gov.rs/konacna-rang-lista-projekata-u-okviru-javnog-konkursa-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-sanacije-i-remedijacije-nesanitarnih-deponija-smetlista/

 

01.11.2019.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je dana 31.10.2019. godine objavilo:

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o  Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom