Get Adobe Flash player

AKTUELNOSTI

20.03.2020.

Na sajtu Vlade Republike Srbije možete videti sve vesti, aktuelnosti i odluke Vlade Republike Srbije u vezi sa virusom COVID-19  -  link https://www.srbija.gov.rs/

 

10.02.2020.

Ministarstva zaštite životne sredine je na svom sajtu 5 . februara 2020 objavilo:

Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije

Uskladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante  analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.

Dokument je pripremljen uz podršku PLAC III projekta i Ministarstva za evropske integracije. U cilju sprovođenja konsultacija sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama ”Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije” se stavlja na uvid, a komentare na predloženi tekst dokumenta, mogu se dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja na e-mail adresu:   aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs

Dokument možete pogledati ovde

 

14.01.2020.

Vlada Republike Srbije, je na sednica održanoj dana, 26. decembar 2019. godine donela je Uredba o sadržina i način vođenja evidencije privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost, koja je objavljena u Službeni glasnik RS broj 94/2019 od 27.12.2019.

Uredba stupa na snagu 04.01.2020., a primenjuje se od 04.07.2020.

 

10.01.2020.

Narodna skupština Republike Srbije 23. decembra 2019. usvojila je između ostalih zakona i:

koji su objavljeni u Službeni glasnik RS, broj 91/2019 od 24.12.2019. Zakoni stupaju na snagu 01.01.2020., a primenjuje se od 01.07.2020.

 

06.01.2020.

Ministar zaštite životne sredine je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara a u vezi sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti („Sl. glasnik RS”, br. 86/19 , 89/19), doneo je dana 26. decembra 2019 godine:

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave podnosi se na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo:

Obrazac 1

Pravilnik je objavljen u „Sl. glasnik RS”, br. 93/19 od 26. decembra 2019 god., a stupio na snagu i primenjuje se od 27. decembra 2019. godine.

 

03.12.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 02. decembra 2019. godine objavilo:

Konačna rang lista projekata u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 02.12.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste može se preuzeti na sajtu Ministarstvo zaštite životne sredine   https://www.ekologija.gov.rs/konacna-rang-lista-projekata-u-okviru-javnog-konkursa-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-sanacije-i-remedijacije-nesanitarnih-deponija-smetlista/

 

01.11.2019.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je dana 31.10.2019. godine objavilo:

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o  Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom