Get Adobe Flash player

AKTUELNOSTI

      

POSLOVNO UDRUŽENJE  „KOMDEL“  -   20 godina

18.03.2019.

Obaveštavamo članice P.U.”Komdel”-a

da če se u petak 22-og marta 2019. godine, u Beogradu, u sali Privredne komore Srbije na Terazijama 23 (II sprat) sa početkom u 12:00 održava se redovna sednica Upravnog odbora P.U.”Komdel”.

 -  Agenda

 

15.03.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je preliminarne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu:

 - Projektno tehničke dokumetancije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom

Ministarstvo zaštite životne sredine 20. februara 2019. godine objavilo je javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom.

Po objavljenom Javnom pozivu jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, Ministarstvo je razmotrilo pristigle prijave na javni poziv, proverilo ispunjenost uslova za izradu projektno tehničke dokumetancije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom i utvrdilo preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava).

Podnosioci prijava, imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava kojima će biti izrađena tražena projektno tehnička dokumentacija, odobrava se odlukom ministra i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti ovde

 

- Projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta

Ministarstvo zaštite životne sredine 20. februara 2019. godine objavilo je javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Po objavljenom Javnom pozivu jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, Ministarstvo je razmotrilo pristigle prijave na javni poziv, proverilo ispunjenost uslova za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta i utvrdilo preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava).

Podnosioci prijava, imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava kojima će biti izrađena tražena projektno tehnička dokumentacija, odobrava se odlukom ministra i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti  ovde

 

23.02.2019.

Na sednica Vlade Republike Srbije, 21. februar 2019. godine doneti je:

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019 -  objavnjena u “Sl. glasnik RS”, br. 12/2019 od 22.02.2019.

 

15.02.2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 15. februara do 6. marta 2019. godine i Ministarstvo poziva predstavnike naležih državnih organa, organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane i građane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju predloge, sugestije i komentare.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs  ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona komunalnoj miliciji“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, biće održan okrugli sto 28. febrara 2019. godine u Centru„Sava“  u Beogradu.

Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

 

31.01.2019.

Vlada Republike Srbije usvojila je 24. januara 2019. godine   – Program ekonomskih reformi (ERP) 2019-2021

 

28.01.2019.

Uprave za javne nabavke, dana 24.01.2019. na svom vebsajtje objavila Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o javnim nabavkama

 

12.12.2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 11. decembra 2018.godine. Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po javnom konkursu za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018 . godini.

 

19.11.2018.

Na osnovu člana 27 v stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS ˮ, br. 54/09 , 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Vlada je 16. novembra 2018 godine, usvojila

Fiskalna strategija za 2019. godinu  sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu


 10.11.2018.

Na Vebsajt Uprave za javne nabavke objavljen je 3.11.2018.

Nacrt Zakona o javnim nabavkama