Get Adobe Flash player

Komdel INFO

 
U ovom odeljku su date, nova zakonska rešenja, zašta se zalaže P.U. „Komdel“,  karakteristične informacije namenjene članicama P.U. “Komdela”-a, studije i analize koje je radio „Komdel“ kao i studijske posete u organizaciji P.U. „Komdel“-a.
 
 
 
Aktuelno
 
Zakon o izmenama i dopunama Zakonu o privrednim društvima - (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2021)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasnikuRepublike Srbije”, osim:1) odredaba člana 1, člana 3. stav 9, člana 15. stav 3, člana 16. st. 7. i 8, čl. 43. i 44. ovogzakona, koje se primenjuju od 1. juna 2022. godine;2) odredaba člana 4. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku roka od 18 meseci od dana

stupanja na snagu ovog zakona;

3) odredaba člana 40, odredaba člana 50. stav 2. u delu kojim se dodaju tač. 13)-15) i

odredaba člana 51. ovog zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije

Evropskoj uniji.

 
 
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - “Sl.  glasnik RS”,”, broj 105  od 08. novembra 2021.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu.
 
 

Ministarstvo zaštite životne sredine,  je dana  14. oktobra  2021. na svom sajtu obavestilo zainteresovane o Javnoj raspravi o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 13. oktobra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, 05 Broj 011-9416/2021.
Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.Javna rasprava sprovodi se u periodu do 5. novembra 2021. godine.
Javnu raspravu o Nacrtu zakona, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona.
Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona upravljanju otpadom.
 
 
 
 
Vlade Republike Srbije, na sednici održane 14. oktobar 2021.godine, donela je
  • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizvanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
  • Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizvanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
  • Obrasci  smernica za 2022 godinu
(“Službeni glasnik RS”, broj 97 od 15. oktobra 2021.)
 
 
 
Na ovom linku  https://www.dropbox.com/s/xy1f7d0soe8plme/Smernice%20za%20upravljanje%20dep.pdf?dl=0  možete preuzeti brošuru  koju  je izradila ISWA radna grupa za deponije reagujući na hitnu potrebu izrade smernica koja se mogu koristiti kao pomoć svim operaterima sanitarnih deponija.
Ovaj dokument je u potpunosti preveden i preuzet od Internacionalne asocijacije za upravljanje ćvrstim otpadom (ISWA), koji je prevela i obradila Asocijacije za upravljanje ćvrstim otpadom (SeSWA) uz podršku Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene (CECC)
 
 
 
Saradnja sa srodnim asocijacijama
 
U okviru saradnje koju P.U. „Komdel“  uspostavlja sa srodnim asocijacijama, a u skladu sa Programom rada za 2021-tu godinu i sklopljenim protokolima o saradnji, početkom oktobra organizovana je studijska poseta Prijedoru koja je imala za cilj da se učvrsti i konkretizuje saradnja partnerskih udruženja komunalnih preduzeća iz Regiona.
detaljnije »»
 
 
KOMDEL EXPO 2021
 
U Kragujevcu je od 15-tog do 17-og septembra 2021. godnine, održan šesnaesti Međunardni sajam komunalne opreme pod nazivom KOMDEL EXPO. Sajam su organizovali KOMDEL u saradnji sa gradom Kragujevcem, Privrednom komorom Srbije i Šumadija sajmom iz Kragujevca  detaljnije ››
 
 
 
Odluka o minimalnoj ceni rada za 2022 godinu  -  “Službeni glasnik RS”, broj 87/2021 od 10.09.2021. 
 
 
Ministarstvo zaštite životne sredine,  je dana  21. jul 2021. na svom sajtu obavestilo zainteresovane o:
 
Obaveštenje o početku izrade Programa za cirkularnu ekonomiju 

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa odredbama člana 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade nacrta Programa za cirkularnu ekonomiju sa akcionim planom za tri godine (u daljem tekstu: Program).Planirano je da nacrt Programa bude izrađen do kraja 2021. godine. Kao priprema za izradu Programa, u prethodnom periodu izrađena je Ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije, koja se može pogledati na linku:
 
https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/2021-01/exante-analiza…
 
Tokom procesa izrade Programa, kao dokumenta javne politike za oblast cirkularne ekonomije, biće sprovedene konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.Dodatne informacije možete dobiti slanjem imejla na:
aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs
 
 
 
U Službenom glasniku br. 64 od 25.06.2021. objavljen je  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnihvozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 
 
 
U skladu sa Programom rada za 2021-tu godinu usvojenom na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.U. “Komdel”-a, krajem septembra organizovana je poseta Zvorniku koja je prvobitno bila planirana za mart. Pored uobičajene i uvek korisne razmene iskustava, osnovni cilj posete je bio vezan za trasiranje saradnje P.U.”Komdel”-om sa partnerskim Udruženjem komunalnih i uslužnih delatnosti koje je kao zaseban entitet organizovano u okviru Privredne komore Republike Srpske detaljnije »»
 
 
 
77-ma Redovna (otvorena) sednica Upravnog odbora P.U.”Komdel” održaće se 21. maja 2021 godinu u Nišu, sa poćetrkom u 11h.
 
 

U “Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 od 22.04.2121. izašao je

 
 
U “Sl. glasnik RS”, br. 37/2021 od 14.04.2021 objavljen je:
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

Obrasci koji su sastavni deo pravilnika, možete pogledati na linku Poreske uprave  »»» 

 
 
Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 
Objavljen u Službenom glasnik RS broj 30 od 26.03.2021.
 
Ugovor stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 
 
 
U Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 od 30.12.2020.god. objavljena je:

 

  • Restrukturiranje – reforma komunalnog sektora    detaljnije >>