Get Adobe Flash player

Komdel INFO

 
U ovom odeljku, između ostalog možete videti karakteristične informacije namenjene članicama P.U. “Komdela”-a, studije i analize koje je radio „Komdel“ kao i studijske posete u organizaciji P.U. „Komdel“-a.
 
 
 
Restrukturiranje – reforma komunalnog sektora

U velikoj sali Privredne komore Srbije je 18-tog juna 2014. godnine održan je okrugli sto o reformi komunalnog sektora na kome su prisustvovali predstavnici komunalnih preduzeća i njihovih strukovnih udruženja, reprezentativnih sindikata zaposlenih u komunalnom sektoru, Stalne konferencije gradova i opština, kao i predstavnici relevantnih resora u Vladi Republike Srbije.

Cilj Okruglog stola kojim je predsedavao Potpredsednik Privredne komore Srbije gospodin Zdravko Jelušić, bio je da se nadležnim državnim organima prezentuje koncept restrukturisanja javno komunalnih preduzeća za koji se zalažu i iza koga stoji komunalna privreda, a koji u osnovi podržavaju predstavnici naših lokalnih samouprava i većina zaposlenih u ovom važnom segmentu privrede.  detaljnije >>

  
Reforma komunalnog sektora u 4 koraka
 
Javna komunalna preduzeća kao vršioci komunalnih delatnosti, svakako treba da budu predmet reforme , a sama reforma u osnovi treba da omogući da  naša komunalna preduzeća budu efikasnija, racionalnija i osposobljena da samostalno, bez bilo kakve državne intervencije, posluju i razvijaju se, ali da pri tom svojim delovanjem ni na koji način ne ugrožavaju javni interes koji je u prirodi ovih delatnosti i pri tome ne zloupotrebljavaju monopolski položaj.
 
Privredna komora Srbije i strukovna udruženja iniciraju promene, a sve aktivnodi odvija če se po sledećoj dinamici:
  • U prvoj fazi održan  je sastanak sa svim Predsednicima Grupacija Udruženja za komunalne delatnosti, na kom je razmatran inicijalni materijal pod nazivom „ Koncept restruktuiranja JKP „(reforme komunalnog sektora);
  • U drugoj fazi planirano je dostavljanje gore navedenog materijala  članicama Grupacija kako bi se svima dala mogućnost da predlože dopune i izmene ponuđeni koncept;
  • U trećoj fazi planirana je komunikacija i usaglašavanje stavova sa Stalnom konferencijom gradova i opština s obzirom da oni okupljaju osnivače JKP;
  • Četvrta faza obuhvata pregovore sa sindikatima kao legitimnim predstavnicima većine zaposlenih radnika u Javno komunalnim preduzećima.

Aktivnost se sprovodi u cilju organizovanja okruglog stola sa Vladom RS i predstavnicima relevantnih ministarstava na temu ,,Koncept restrukturiranja JKP“ (reforme komunalnog sektora)

Okruglom stolu bi pored predstavnika Vlade i PKS-a prisustvovali i predstavnici  JKP, SKGO-a i sindikata koji su učestvovali u izradi ponuđenog koncepta.

Ovde možete preuzeti: Reforma u 4 koraka (Inicijalni materijal)

 

SKGO – Jedinstvena metodologija za određ­ivanje cena komunalnih usluga
 
Predsedništvo SKGO je na sednici održanoj 26. novembra 2013. godine, u vidu preporuke svojim članiciama, usvojilo Jednistvenu metodologiju za određivanje cena komunalnih usluga.
Metodologija se zasniva na principima za određivanje cena komunalnih usluga postavljenim Zakonom o komunalnim delatnostima: načelo potrošač plaća; načelo zagađivač plaća; načelo cena pokriva sve troškove; načelo pristupačnosti cena; načelo jedna usluga jedna cena; i odvojeno prikazivanje prihoda i rashoda.  detaljnije  >>