Get Adobe Flash player

PROPISI

Na ovoj stranici možete preuzeti važnije propise koji regulišu komunalnu problematiku


Zakon o izvršenju i obezbeđenju  (18.12.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 106/2015

Zakon o inspekcijskom nadzoru  (21.04.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 36/2015

Zakon o privatnom obezbeđenju  (27.11.2013) – “Sl. glasniku RS”  br. 104/2013

 • Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova   organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija   (20.03.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 28/2015

Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju  (11.05.2015.) – “Sl. glasnik RS” br. 42/2015

Zakon o zaštiti potrošača  (13.06.2014) – “Sl. glasniku RS”  br. 62/2014 Zakon o zaštiti uzbunjivača    (26.11.2014) – “Sl. glasniku RS”  br. 128/2014

Zakon o komunalnoj delatnosti   (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS”  br. 88/2011

Zakon o privrednim drustvima  (25.05.2011) -“Sl. glasniku RS”  br. 36/2011  

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim drustvima (26.12.2011) “Sl. glasniku RS” br. 99/2011

Zakonu o javnoj svojini  “Sl. glasnik RS”, br. 72/2011 i 88/2013     

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (21.07.2014) – “Sl. glasnik RS”  br. 175/2014 

Zakon o javnim preduzećima (25.12.20112)- “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 • Uredba  o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru – “Sl. glasniku RS” br.  076/2013 od 29.08.2013

 • Uredbu o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave - “Sl. glasniku RS” br.  049/2013 od 05.06.2013
 • Obrazci  tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

 Zakon o privatizaciji  (05.08.2014) – “Sl. glasnik RS”  br.83/2014  

Zakon o budžetu za 2017 godinu  (12.12.2016) – “Sl. glasniku RS”  br. 99/2016  

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu   (12.12.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 103/2015  

Zakon o izmenama i dopumama Zakona o budžetskom sistemu   (12.12.2016) – “Sl. glasnik RS”  br.99/2016

Zakon o izmenama i dopumama Zakona o budžetskom sistemu   (14.12.2015) – “Sl. glasnik RS”  br.103/2015

Zakon o izmenama i dopumama Zakona o budžetskom sistemu  (06.12.2013) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

 • Uredba  o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 59/15 od 02.07.2015.,  stupila je na snagu 02. jula 2015. god.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 22/15 od 27.02.2015., a stupila je na snagu 28. februara 2015. god.
 • Uredba  o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 118/14 od 30.10.2014., a stupila je na snagu 31. oktobra 2014. god.

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava  (26.10.2014) – “Sl. glasnik RS”  br. 116/2014

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu  (12.12.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 103/2015

Zakon o porezu na dobit pravnih lica “Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13  (prečišćen tekst)

 Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003,  84/2004,  18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015)

Zakon o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS” br. 88/2011

Zakon o zateznoj kamati  (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama   (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  (04.08.2015) – “Sl. glasnik RS”  br.68/2015

Zakon o javnim nabavkama  (29.12.2012.) – “Sl. glasniku RS” br. 124/2012.  Primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. ovog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova   “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.

31. 03. 2013    Uprava za javne nabavke obavestila je javnost o postavljanu nove verzije Portala javnih nabavkiusklađena sa Zakonom o javnim nabavkama Portalu možete pristupiti direktno preko adrese http://portal.ujn.gov.rs, ili putem linka na sajtu Uprave za javne nabavke.

Zakon o izmenama i dopunama Zakonao javnim nabavkama  (04.08.2015.) – “Sl. glasniku RS” br. 68/2015.

Zakon o porezu na dodatu vrednost“Sl. glasniku RS” br. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  -  Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost   (06.12.2013.) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost    (28.09.2015.) – “Sl. glasnik RS”  br.83/2015

Zakon o udruženjima (14.07.2009) – “Sl. glasniku RS” br. 51/09 Zakon o finansiranju lokalne samouprave  (14.07.2006.)  – “Sl. glasniku RS” br. 62/06

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finasiranju lokalne samouprave  ”Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012


Zakon o planiranju i izgradnja  (29.12.2014)  – “Sl. glasniku RS”, br.145/14


Zakon o zaštiti životne sredine  (22.02.2016)  – “Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016 – prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine   (12.05.2009.) – “Sl. glasniku RS”, br. 36/09

Zakon o vodama   (16.12.2016.)  – “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016  - prečišćen tekst

Zakon o vodama  (28.09.2012.)  – (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010 i 93/2012)

Strategija upravljanja otpadom za period 2010 – 2019 (07.05.2010)  -  “Službeni glasnik RS”, br. 29/10″

Zakon o upravljanju otpadom  (22.02.2016.) – Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 – prečišćen tekst

Zakon o upravljanju otpadom (01.12.2010.) – “Sl. glasniku RS”  br 36/09 i 88/10

Izmenama se obezbeđuje dostavljanje podataka Agenciji kroz informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Stupanjem na snagu ovih Pravilnika, izveštaji se dostavljaju isključivo primenom aplikacije Informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja koja se nalazi na internet stranici Agencije:  http://www.sepa.gov.rs/nriz/loging/loging_izvestavanje_cir.xhtml . Sva potrebna uputstva za korišćenje ove aplikacije (pisana i video) možete naći na:  http://www.sepa.gov.rs/nriz/uputstvo.xhtml

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (19.05.2009) – “Sl. glasniku RS”  br. 36/09

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (18.03.2015.) ”Službeni glasnik RS”, broj 27/15

Aneks  Posebnog kolektivnog ugovora  (13.04.2017) –  “Sl. glasniku RS”  br. 36/17

 

Nacionalni program ekonomskih reformi za period od 2015. do 2017.godine

Fiskalnu strategiju za 2016 godinu sa projekcijom za 2017 i 2018 godinu 

 

Ekoloski recnik   englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti upravljanja otpadom

Upravljanje opasnim otpadom u Republici Srbiji  -  Evropski pokret u Srbiji  

detaljnije   >>