Get Adobe Flash player

Konsultantsko preduzeće TTI Group d.o.o. iz Beograda od 1995. godine specijalizovano je i pretežno se bavi raznim aspektima vezanim za komunalnu problematiku.

Od 1998. godine TTI Group je zadužen za kompletno stručno i tehničko opsluživanje rada nedobitne asocijacije komunalnih preduzeća iz Srbije – Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća ”Komdel” .

Osim konsultantskog servisa koji se kontinuirano pruža članicama PU “Komdel”-a, TTI Group na tržištu nastupa i nudi:

  • Izradu Feasibility studija i Cost benefit analiza kod planiranja investicija u komunalnu infrastrukturu (sistemi za vodosnabdevanje, odvođenje i prečišćavanja otpadnih voda, regionalne deponije i postrojenja za tretman komunalnog otpada, gradske toplane, veletržnice, javna parkirališta i garaže…)
  • Izradu planova upravljanja komunalnim otpadom i planova upravljanja posebnim tokovima otpada na opštinskom nivou i na nivou većih generatora otpada
  • Izradu Bussines planova i predinvesticionih elaborata u oblasti iskorišćenja sekundarnih sirovina, drugih segmenata reciklaže, kao i aktivnog korišćenja biootpada i biomase kao alternativnog izvora energije
  • Izradu elaborata i studija vezanih za razne oblike uspostavljanje partnerstva privatnog i javnog sektora na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou

Specifičan način davanja konsultantskog servisa komunalnim preduzećima

Razvoj i afirmacija Poslovnog udruženja ”Komdel” u dobroj meri su rezultat specifičnog načina na koji TTI Group komunicira sa komunalnim preduzećima- članicama Udruženja. Naime, razvijen je takav metod rada koji omogućava da menadžment komunalnih preduzeća može brzo da dobije pomoć i informacije:

  • U segmentu politike cena, poreza, mogućnosti nabavke opreme i delova
  • U unapređenju organizacije rada preduzeća, planiranju razvoja i uvođenju novih organizacionih postupaka i tehnologija
  • U rešavanju pojedinačnih problema komunalnog preduzeća

Poseban kvalitet je u tome što ovaj metod rada forsira dvosmernu komunikaciju čime je postignuto da se dobra iskustva brzo i lako prenose iz jedne u drugu sredinu. 

Bedz KPU final_resize