Get Adobe Flash player

Arhiva – propisi

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju – “Službeni glasnik RS“ broj 54/2019
Zakon o izvršenju i obezbeđenju  (18.12.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 106/2015

 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018prečišćen tekst

 

Zakon o inspekcijskom nadzoru  (21.04.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 36/2015

 

Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju  (11.05.2015.) – “Sl. glasnik RS” br. 42/2015

Zakon o privatnom obezbeđenju  (27.11.2013) – “Sl. glasniku RS”  br. 104/2013

 • Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova   organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija   (20.03.2015) – “Sl. glasniku RS”  br. 28/2015

Zakon o zaštiti potrošača  (13.06.2014) – “Sl. glasniku RS”  br. 62/2014 Zakon o zaštiti uzbunjivača    (26.11.2014) – “Sl. glasniku RS”  br. 128/2014

 

Zakon o izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima  (23.12.2016.) – Službeni glasnik RS br. 104/16  – prečišćen tekst

Zakon o komunalnoj delatnosti   (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS”  br. 88/2011

 

Zakon o privrednim društvima  (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim drustvima (26.12.2011) “Sl. glasniku RS” br. 99/2011

Zakon o privrednim drustvima  (25.05.2011) -“Sl. glasniku RS”  br. 36/2011  

 

Zakona o javnoj svojini  (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 -prečišćen tekst

Zakonu o javnoj svojini  “Sl. glasnik RS”, br. 72/2011 i 88/2013

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu   (17.12.2017) – “Sl. glasnik RS”  br. 113/2017

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (21.07.2014) – “Sl. glasnik RS”  br. 175/2014

 

Zakon o javnim preduzećima (25.12.20112)- “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 • Uredba  o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru – “Sl. glasniku RS” br.  076/2013 od 29.08.2013
 • Uredbu o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave – “Sl. glasniku RS” br.  049/2013 od 05.06.2013
 • Obrazci  tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

 

Zakon o privatizaciji  (05.08.2014) – “Sl. glasnik RS”  br.83/2014  

 

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu  -  (07.10.19.)  – Službeni glasnik RS, broj 72/2019

Zakona o budžetskom sistemu – (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018-  prečišćen teks

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu  (17.12.2017) – “Sl. glasniku RS”  br. 113/2017 

 

Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 -  prečišćen tekst

 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 50/2020 od 03.04.2020., stupila je na snagu 04. aprila 2020. god. -   prečišćen tekst

 

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava  – Službeni glasnik RS, broj 86/2019

Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava  (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018-prečišćen tekst

Zakono privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava  (26.10.2014) – “Sl. glasnik RS”  br. 116/2014

 

Zakona o porezu na dobit pravnih lica – (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 -  prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica   (17.12.2017) – “Sl. glasniku RS”  br. 113/2017

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003,  84/2004,  18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica “Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13  (prečišćen tekst)

 

Zakona o porezima na imovinu  (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 -  prečišćen tekst

 

Zakon o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS” br. 88/2011

 

Zakon o zateznoj kamati  (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  (17.12.2017) – “Sl. glasnik RS” 113/2017

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  (04.08.2015) – “Sl. glasnik RS”  br.68/2015

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama   (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakonao javnim nabavkama  (04.08.2015.) – “Sl. glasniku RS” br. 68/2015.

Zakon o javnim nabavkama  (29.12.2012.) – “Sl. glasniku RS” br. 124/2012.  Primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. ovog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova   “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.

31. 03. 2013    Uprava za javne nabavke obavestila je javnost o postavljanu nove verzije Portala javnih nabavkiusklađena sa Zakonom o javnim nabavkama.  Portalu možete pristupiti direktno preko adrese http://portal.ujn.gov.rs, ili putem linka na sajtu Uprave za javne nabavke.

 

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  – (09.10.19.) – Službeni glasnik RS, broj 72/2019

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  – (17.12.2017.) – “Sl. glasnik RS”  br.113/2017 

Zakon o porezu na dodatu vrednost    (28.12.2016.) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2016   - prečišćen tekst

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost    (28.09.2015.) – “Sl. glasnik RS”  br.83/2015

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost   (06.12.2013.) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

Zakon o porezu na dodatu vrednost “Sl. glasniku RS” br. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  -  Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

 

 • Obrazac POPDV,  koji je sastavni deo ovog pravilnika
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV  “Službeni glasnik RS”  br. 109/16 od 31.12.2016 -  prečišćen tekst

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finasiranju lokalne samouprave  ”Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji  -  Službeni glasnik RS 031/2019 od 29.04.2019

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (29.10.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 83/2018

Zakon o planiranju i izgradnja  (29.12.2014)  – “Sl. glasniku RS”, br.145/14

 

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova  -  (Službeni glasnik RS 031/2019)

 

Zakon o zaštiti životne sredine  (22.02.2016)  – “Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016 – prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine   (12.05.2009.) – “Sl. glasniku RS”, br. 36/09

 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema  stepenu  negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu – 06.12.2019)  -  Službeni glasnik RS, broj 86/2019
 • Prilog uz Uredbu
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijuma koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu  -  (18.04.19.) – “Službeni glasnik RS”  broj 029/2019

 

Zakon o vodama  (28.09.2012.)  – (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010 i 93/2012)

Strategija upravljanja otpadom za period 2010 – 2019 (07.05.2010)  -  “Službeni glasnik RS”, br. 29/10″

 

Uredba o utvrdjivanju programa upravljanja vodama 2020-0212  – (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2020)

 

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019 -   (“Sl. glasnik RS”, br. 12/2019)

 

Zakon o upravljanju otpadom (01.12.2010.) – “Sl. glasniku RS”  br 36/09 i 88/10

Izmenama se obezbeđuje dostavljanje podataka Agenciji kroz informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Stupanjem na snagu ovih Pravilnika, izveštaji se dostavljaju isključivo primenom aplikacije Informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja koja se nalazi na internet stranici Agencije: http://www.sepa.gov.rs/nriz/loging/loging_izvestavanje_cir.xhtml . Sva potrebna uputstva za korišćenje ove aplikacije (pisana i video) možete naći na:  http://www.sepa.gov.rs/nriz/uputstvo.xhtml

 

Odluka o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije  (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2016 i 78/2017)

 • Uredba o bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (30.03.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 25/2018

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (19.05.2009) – “Sl. glasniku RS”  br. 36/09

Zakon o finansiranju lokalne samouprave  (14.07.2006.)  – “Sl. glasniku RS” br. 62/06

 

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije – (19.03.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 21/2018  – Tekst Sporazuma

Aneks  Posebnog kolektivnog ugovora  (13.04.2017) –  “Sl. glasniku RS”  br. 36/17

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (18.03.2015.) ”Službeni glasnik RS”, broj 27/15


 

Program ekonomskih reformi (ERP) 2019-2021

Program ekonomskih reformi (ERP) 2018 – 2020 godina

Nacionalni program ekonomskih reformi za period od 2015. do 2017.godine

Fiskalnu strategiju za 2016 godinu sa projekcijom za 2017 i 2018 godinu 

 

Ekoloski recnik   englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti upravljanja otpadom

Upravljanje opasnim otpadom u Republici Srbiji  -  Evropski pokret u Srbiji

detaljnije   >>