Get Adobe Flash player

Komunalna preduzeća

Udruženje okuplja više od 100 javnih, mešovitih i privatnih komunalnih preduzeća sa preko 15 000 zaposlenih.

Članice Komdela

 

 

Ko i kako može postati član PU “Komdel”-a

Svako preduzeće (javna, mešovita ili privatna) koja na teritoriji Republike Srbije obavlja najmanje jednu komunalnu delatnost iz delokruga rada  PU “Komdel”-a (upravljanje otpadom, javna higijena, javno zelenilo, pogrebne usluge), može postati punopravna članica. Članstvo otpočinje dostavljanjem Odluke – Pristupnice koja sadrž i izjavu o prihvatanju prava i obaveza koje proističu iz Statuta  PU “Komdel”.

Odluku o učlanjenju javnih komunalnih preduzeća donosi Upravni odbor, a kod učlanjenja mešovitih ili privatnih komunalnih preduzeća Odluku donosi Direktor.

Iznose mesečne članarine utvrđuje Upravni odbor  PU “Komdel” .

Visina članarine zavisi od veličine preduzeća i kreće se od 2.100 za najmanja komunalna preduzeća do 6.000 dinara za najveća.

Pristupajući Udruženju, Komunalna preduzeća – članice stiču  pravo:

  • Na redovne mesečne informacije o aktuelnim temama vezanim za komunalnu problematiku i od interesa za komunalnu privredu
  • Na konsultacije ili posebne informacije na pojedinačni zahtev komunalnog preduzeća
  • Na pomoć u komunikaciji sa vladinim ili nevladinim institucijama, udruženjima i asocijacijama sa kojima  PU “Komdel”  sarađuje i ima komunikaciju
  • Na informisanje i prisustvo na skupovima i susretima predstavnika komunalnih preduzeća u organizaciji ili suorganizaciji PU “Komdel”-a
  • Na zastupljenost ili učešće u radu organa upravljanja Udruženja (Skupština, Upravni i Nadzorni odbor)
  • Na učešće na stručnim ekskurzijama organizovanim za članice  PU “Komdel” -a
  • Na kontakte i neposrednu komunikaciju sa drugim komunalnim preduzećima – članicama
  • Na kontakte sa ponuđačima opreme i usluga – članicama iz redova prateće privrede, kao na i informacije o prednostima i nedostacima određenih postupaka i tehnologija
Obaveze komunalnih preduzeća – članica su:
  • da na račun PU Komdel” ,  na osnovu ispostavljenih mesečnih zaduženja (faktura) uplaćuju utvrđeni članarinu
  • da na zahtev PU “Komdel”  dostavljaju tražene podatke i informacije o sopstvenom poslovanju, osim ako davanje takvih podataka predstavlja povredu poslovne tajne.
 
      Pristupnica