Get Adobe Flash player

PROJEKTI

Oktobar – Novembar 2023  Konsultanske usluge -  izrade revizije Modela odluke opštine/grada o upravljanju otpadom, u skladu sa projektom „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“.“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Septembar – Novembar 2023  Konsultanske usluge -  merenje kvaliteta i dostupnosti lokalnih komunalnih usluga u sledećim jedinicama lokalne samouprave: Novi Bečej, Žabalj, Stara Pazova, Bačka Palanka, Opovo, Gornji Milanovac, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kragujevac, Topola, Doljevac, Niš, Vlasotince, Lebane, Vranje, u skladu sa projektom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Februar – Mart 2023  Konsultanske usluge – izrade sektorske publikacije – Zaštita životne sredine, povodom Bussiness foruma Italija-Srbija

 • Klijent – naručilac: ITA/ICE – Italijanska agencija za spoljnu trgovinu (Ambasada Italije)
 • Korisnik: – Italijanska agencija za spoljnu trgovinu Beograd

Januar – April 2023  Konsultanske usluge – analiza tarifnog sistema u opštinama Nova Varoš i Kula, u skladu sa potrebama Projekta“Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Novembar – Decembar 2022  Konsultanske usluge – izrade Elaborata o opravdanosti ustupanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja otpadom

 • Klijent – naručilac: Opština Mionica
 • Korisnik: – Opština Mionica

Oktobar  – Novembar 2022  Konsultanske usluge – izrada Analize sa ciljem definisanja modela za sakupljanje i reciklaže baterija i sijalica i projektovanje sakupljenih količina na bazi pilotiranja u okviru projekta „Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice u Srbiji“ koji sprovodi NALED uz podršku GIZ-a

 • Klijent –  naručilac: Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj
 • Korisnik:  –  Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj

Septembar – Novembar 2022  Konsultanske – izrada instruktivnih materijala za sprovođenje JPP na lokalnom nivou sa pratećim modelima za realizaciju, u skladu sa projektom „Institucionalna podrška SKGO — treća faza”

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Jul – Decembar 2022  Konsultanske usluge – metodologija za ocenu stanja dostupnosti i kvaliteta prioritetnih komunalnih usluga u oblastima upravljanja otpadom, vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda,Pprojekat „Institucionalna podrška SKGO — treća faza“.

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik:  – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Maj  – Jun 2022  Konsultanske usluge – izrada „Plan prilagođavanja rada nesanitarne deponije – smetlišta u opštini Mladenovact“

 • Klijent – naručilac: JKP Mladenovac Mladenovac
 • Korisnik – JKP Mladenovac Mladenovac

Mart – Septembar 2022  Konsultanske usluge - izrada Smernica za osnivanje međuopštinskih preduzeća i pratećih modela dokumenata”, u svojstvu člana tima stručnjaka, u skladu sa projektom „Institucionalna podrška SKGO — treća faza”

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik:  – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Mart  – Jun 2022  Konsultanske usluge – uspostavljanje održivog sistema organizovanja i finansiranja komunalnih delatnosti na nivou jedinice lokalne samouprave – Paketa podrške u oblasti „Komunalne delatnosti“ u gradu Užicu.

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik:  – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Februar  – Mart 2022  Konsultanske usluge – izrada „Plan prilagođavanja rada nesanitarne deponije – smetlišta u opštini Sopot“

 • Klijent – naručilac: JKP Sopot Sopot
 • Korisnik: – JKP Sopot Sopot

Oktobar  – Decembar 2021  Konsultanske uslugePolitika cena i plan unapređenja sistema tarifiranja usluga upravljanja otpadom u opštini Čajetina“

 • Klijent – naručilac: KJP Zlatibor Čajetina
 • Korisnik: – KJP Zlatibor Čajetina

Jul  – Decembar 2021 Konsultanske usluge „Studija opravdanosti sa idejnim rešenjem sanacija i remedijacija zatvorene nesanitarne deponije Donje Vranje u Vranju“

 • Klijent – naručilac: Expert inžinjering d.o.o. Šabac
 • Korisnik: – Expert inžinjering d.o.o. Šabac

Jul – Septembar 2021  Konsultanske usluge – izrada analize „Politika zarada u javnim komunalnim preduzećima“

 • Klijent – naručilac:  Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije Beograd i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ Beograd
 • Korisnik: – Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije Beograd i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ Beograd

Maj – Septembar 2021  Konsultanske usluge – izrada ”Ex-post“ analize efekata Zakona o komunalnoj delatnosti

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Mart 2021 – Sepetmbar 2021  Izrada dokumenata „Poslovni slučajevi sakupljanja 6 kategorija posebnog otpada u Gradu Zenici i Opštinama Tešanj, Travnik i Žepča “

 • Klijent – naručilac: Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica
 • Korisnik:  –  Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica

Decembar 2020 – Jun 2021  Konsultanske usluge – izradae pripreme ”Preporuka za inapređenje finansijskih i operativnih kapaciteta 6 JKP-a u Vranju“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Februar – Septembar 2020  Konsultanske usluge ”Analiza efekata dodele podsticaja i drugih instrumenata podrške investicionim projektima koje se realizuju u jedinicama lokalne samouprave“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština Beograd i Ministarstvo privredee Vlade Republike Srbije

April – Jun 2020  Uspostavljanje javno privatnog partnerstva u oblasti grdskog i prigradskog saobraćaja – Izrada analize „Value for money“ u predlogu projekta JPP

 • Klijent – naručilac: RSM Serbia d.o.o. Beograd i Saobraćajni fakultet Beograd
 • Korisnik: – Grad Beograd

Mart – Aprul 2020  Studija opravdanosti za projekat izgradnje transferstanice za sakupljanje otpada u distributivnoj delatnosti za distributivna područja Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac i Niš

 • Klijent – naručilac: „Futura” Fakultet za primenjenu ekologiju Beograd
 • Korisnik – investitor: – Elektroprivreda Srbije (JP EPS)

Februar – Maj 2020  „Konsultantske usluge u funkciji podrške u pripremi projektno-tehničke dukumentacije za regionalni centar upravljanja otpadom u gradu Somboru“

 • Klijent – naručilac: „Ceefor” d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor: – „Ceefor“ d.o.o. Beograd

Februar – April 2020  Usluge izrade analize ”Održive opcije kod konstituisanja regionalnog centra za upravljanje otpadom u gradu Kruševcu”

 • Klijent – naručilac: GIZ DKTI IMPACT GmbH Beograd
 • Korisnik: – grad Kruševac

Novembar 2019 – Januar 2020  Izrada dokumenata „Poslovni modeli za sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada“

 • Klijent –  naručilac: Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica
 • Korisnik:  –  Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica

Oktobar 2019 – Decembar 2019 - Analiza organizacionih o finansijskih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u opštinama Brus i Blace i ocena spremnosti dve opštine za preuzimanje obaveza u regionalnom sistemu upravljanja otpadnim vodama

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd uz podršku Vlade Švedske
 • Korisnik: – Stalna konferencija gradova i opština, grad Kruševac i opštine Brus i Blace

Jul 2019 – oktobar 2019 – Regionalni centar za upravljanje otpadom u gradu Somboru –Izrada ekonomsko-finansijske analize (Value for money) u JPP projektu

 • Klijent – naručilac: Kostak dd Krško
 • Korisnik: – grad Sombor

Jun 2018 – Septembar 2019  Uvodjenje i praćenje odabranih poslovnih procesa u selektovanim opštinama i komunalnim preduzećima u okviru GIZ ORF projekta

 • Klijent –  naručilac: GIZ  ORF GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  ORF GmbH Beograd

Jun 2019 – Jul 2019 – Konsultacije i preporuke u procesu uspostavljanja metodologije za praćenje efekata uvođenja cirkularne ekonomije u sektor upravljanja električnim i elektronskim otpadom

 • Klijent – naručilac: CEVES Centar za visoke ekonomske studije Beograd
 • Korisnik: – CEVES Centar za visoke ekonomske studije Beograd

April 2019 – Jun 2019  Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u vlasništvu opštine Vlasotince i njegovog ustupanja privrednom društvu Gruner Serbian d.o.o.,  i izrada modela (tekstovi predloga) ugovora i odluka koje se donose na nivou lokalne samouprave.

 • Klijent –  naručilac: Gruner Serbian d.o.o. Vlasotince
 • Korisnik:  – opština Vlasotince

Oktobar 2018 – Decembar 2019  Ekonomsko-finansijski elaborata za predloga projekta JPP za izgradnju reionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja otpada na lokaciji Halovo 2, rađenog za potrebe grada Zaječara

 • Klijent –  naručilac: RARIS
 • Korisnik:  –  RARIS i grad Zaječar

Jun  – Decembar 2018   Izrada metodologija za praćenje troškovnog modela za JKP;  Analiza i preporuke za unapređenje sistema naplate potraživanja komunalnih preduzeća za usluge upravljanja otpadom

 • Klijent –  naručilac: GIZ  DKTI GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  DKTI GmbH Beograd

Maj – Septembar 2018  Usluga izrade ekonomsko finansijske analize u prethodnoj  studiji opravdanosti izgradnje reciklažnog centra za sakupljanje, skladištenje i tretman otpada koji nastaje u ogranku HE Đerdap

 • Klijent – naručilac: „Dekonta”  d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor:  –  HE Đerdap

Maj – Septembar 2018  Izrada analize – Priručnika održivog finansiranja komunalnih delatnosti 

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Maj – Septembar 2018  Primena metodologije za određivanje cena komunalnih usluga – u javnim komunalnim preduzećima

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd u saradnji sa SIDA iz Švedske
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Oktobar  – Novembar  201Institucionalne savetodavne usluge

 1. Modaliteti i preporuke za novo zapošljavanje u javnim komunalnim preduzećima iz Rasinskom okruga po uspostavljanju reciklažnih centara
 2. Tehničke i operativne preporuke za uspostavljanje mini reciklažnih centara u opštinama Aleksandrovac , Brus i Varvarin
 3. Izrada poslovnog modela za korišćenje zelene mase u energetske svrhe u okviru Regionalne deponije Srem-Mačva
 •    Klijent  – naručilac: GIZ  ORF Beograd
 •    Korisnik:  –  GIZ  ORF Beograd

Oktobar  – Novembar  2017   Usluge izrade troškovnih modela i preporuka za tarifnu politiku za potrebe 4 odabrane JKP iz opština Brus, Varvarin, Čičevac i grada Kruševca

 • Klijent  – naručilac: GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Septembar 2017   Izrada elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade neposrednom pogodbom 

 •  Klijent  – naručilac: Opštinska uprava  Srbobran           
 •  Korisnik:  –  Opštinska uprava  Srbobran

Januar  –  Decembar 201 Savetodavne usluge o izvršenju javno-privatnog parterstva za izgradnju skladišta za obavezne rezerve nafte u Republici Srbiji.

 • Klijent  – naručilac: Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo Beograd
 •  Korisnik:  –  Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo Beograd

Novembar 2016  – April  2017  Institucionalne savetodavne usluge

 1. Modeli finansiranja i tarifna politika u snabdevanju vodom za piće u Rasinskom okrugu
 2. Operativni poslovni model kod uvođenja primarne separacije i tretmana komunalnog otpada u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanja, Kuršumlija i Svilajnac
 • Klijent  – naručilac: GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Jul – Novembar 2016  – Vodič za unapređenje i razvoj komunalnih usluga

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Jul  – Novembar 2016  Konsultanske uslugeStudija finansiranje, izgradnja i upravljanje skladištima obaveznih rezervi nafte i naftinih derivata u gradu Pančevu

 • Klijent – naručilac: Grimex International Vienna, Austria
 • Korisnik – Grimex International Vienna, Austria

Jul – Septembar 2016   Studija istraživanje tržišta u sektoru upravljanje otpadom i otpadnim vodama u Srbiji

 • Klijent –  naručilac: ICE Italijanska agencija za spoljnu trgovinu
 • Korisnik –  ICE Italijanska agencija za spoljnu trgovinu

Maj – Jul 2016   Troškovni modeli u javnim komunalnim preduzećima u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac

 • Klijent –  naručilac: GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Mart – April  2016   Predinvesticioni elaborati: Razvoj sistema upravljanja otpadom JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ iz Sremske Mitrovice, JKP Izvor iz Petrovca na Mlavi i JKP Univerzal iz Alibunar

 • Klijent –  naručilac: MEGLIP – Municipal Environment Grant-Loan Investment Programme

Januar – Mart 2016   Ekonomsko finansijska analiza za Studiju opravdanosti – projekat izgradnje transfer stanice za sakupljanje komunalnog otpada  sa linijom za separaciju reciklabilnog otpada i linijom za kompostiranje biorazgradivog otpada za gradove Smederevo i Požarevac i opštinu Kovin

 • Klijent – naručilac:  „Futura” Fakultet za primenjenu ekologiju Beograd
 • Korisnik – investitor:  –  grad Smederevo

Decembar 2015Izrada elaborata  – italijanskom privrednom društvu “La Livea Verde”

 • Klijent – naručilac:  Opštinska uprava Srbobran
 • Korisnik – investitor: Opštinska uprava Srbobran

Novembar 2015 Izrada elaborata –   specifična pitanja o uslovima poslovanja na teritoriji Srbije

 • Klijent – naručilac:  Opštinska uprava Srbobran
 • Korisnik – investitor: Opštinska uprava Srbobran

Maj 2015 – Prekogranični projekat – Ekonomsko-finansijska analiza uz generalni projekat odvođenje i tretman otpadnih voda u opštini Veliko Gradište

 • Klijent – naručilac:  HG Hidro Grupa d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opštinska uprava Veliko Gradište

April 2015 Projekat za Grad Čačak – Program Exchange 4 – Unapredjenje sistema upravljanja otpadom i uvodđenje primarne reciklaže u moravičkom okrugu

 • Klijent – naručilac:  GIS Solutions Beograd
 • Korisnik – investitor:  Grad Čačak, Opštine Ivanjica i Lučani i Regionalna deponija “Duboko” Užice

Mart – April  2015 –  Studija izvodljivosi  i biznis plan za prelazak na biomasu kao gorivo u kotlarnicama u školama  “Dušan Radović”, mlekarska škola, “Sveti sava” i “ 8. Septembar” u Pirotu

 • Klijent – naručilac:  Biro Kremžer Beograd
 • Korisnik – investitor:  GIZ – Nemačka saradnja

Mart 2015  – Integralni sistem upravljanja komunalnim i ambalažnim otpadom, nove tehnologija u trajnom zbrinjavanju komunalnog otpada , razvojnih projekata u oblasti upravljanja otpadom podržanih iz međunarodnih izvora

 • Klijent – naručilac:  Cefe Srbija Pančevo
 • Korisnik – investitor:  Učesnici u prekograničnom projektu Rumunija – Srbija 

Mart – Jul 2015  – Predlog za unapređenje sistema tarifiranja komunalnih usluga u Srbiji

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC
 • Korisnik – investitor:  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

 

 -  Arhiva do 2015 god. -  projekti