Get Adobe Flash player

PROJEKTI

 

Maj – Septembar 2021  Konsultanske usluge – izrada ”Ex-post“ analize efekata Zakona o komunalnoj delatnosti

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Mart 2021 – Sepetmbar 2021  Izrada dokumenata „Poslovni slučajevi sakupljanja 6 kategorija posebnog otpada u Gradu Zenici i Opštinama Tešanj, Travnik i Žepča “

 • Klijent –  naručilac Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica
 • Korisnik:  –  Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica

Decembar 2020 – Jun 2021  Konsultanske usluge – izradae pripreme ”Preporuka za inapređenje finansijskih i operativnih kapaciteta 6 JKP-a u Vranju“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik – Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Februar – Septembar 2020  Konsultanske usluge ”Analiza efekata dodele podsticaja i drugih instrumenata podrške investicionim projektima koje se realizuju u jedinicama lokalne samouprave“

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd
 • Korisnik – Stalna konferencija gradova i opština Beograd i Ministarstvo privredee Vlade Republike Srbije

April – Jun 2020  Uspostavljanje javno privatnog partnerstva u oblasti grdskog i prigradskog saobraćaja – Izrada analize „Value for money“ u predlogu projekta JPP

 • Klijent – naručilac: RSM Serbia d.o.o. Beograd i Saobraćajni fakultet Beograd
 • Korisnik – Grad Beograd

Mart – Aprul 2020  Studija opravdanosti za projekat izgradnje transferstanice za sakupljanje otpada u distributivnoj delatnosti za distributivna područja Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac i Niš

 • Klijent – naručilac – „Futura” Fakultet za primenjenu ekologiju Beograd
 • Korisnik – investitor: – Elektroprivreda Srbije (JP EPS)

Februar – Maj 2020  „Konsultantske usluge u funkciji podrške u pripremi projektno-tehničke dukumentacije za regionalni centar upravljanja otpadom u gradu Somboru“

 • Klijent – naručilac – „Ceefor” d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor: – „Ceefor“ d.o.o. Beograd

Februar – April 2020  Usluge izrade analize ”Održive opcije kod konstituisanja regionalnog centra za upravljanje otpadom u gradu Kruševcu”

 • Klijent – naručilac GIZ DKTI IMPACT GmbH Beograd
 • Korisnik: – grad Kruševac

Novembar 2019 – Januar 2020  Izrada dokumenata „Poslovni modeli za sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada“

 • Klijent –  naručilac Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica
 • Korisnik:  –  Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica

Oktobar 2019 – Decembar 2019 - Analiza organizacionih o finansijskih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u opštinama Brus i Blace i ocena spremnosti dve opštine za preuzimanje obaveza u regionalnom sistemu upravljanja otpadnim vodama

 • Klijent – naručilac: SKGO Beograd uz podršku Vlade Švedske
 • Korisnik – Stalna konferencija gradova i opština, grad Kruševac i opštine Brus i Blace

Jul 2019 – oktobar 2019 – Regionalni centar za upravljanje otpadom u gradu Somboru –Izrada ekonomsko-finansijske analize (Value for money) u JPP projektu

 • Klijent – naručilac Kostak dd Krško
 • Korisnik: – grad Sombor

Jun 2018 – Septembar 2019  Uvodjenje i praćenje odabranih poslovnih procesa u selektovanim opštinama i komunalnim preduzećima u okviru GIZ ORF projekta

 • Klijent –  naručilac GIZ  ORF GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  ORF GmbH Beograd

Jun 2019 – Jul 2019 – Konsultacije i preporuke u procesu uspostavljanja metodologije za praćenje efekata uvođenja cirkularne ekonomije u sektor upravljanja električnim i elektronskim otpadom

 • Klijent – naručilac CEVES Centar za visoke ekonomske studije Beograd
 • Korisnik: – CEVES Centar za visoke ekonomske studije Beograd

April 2019 – Jun 2019  Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u vlasništvu opštine Vlasotince i njegovog ustupanja privrednom društvu Gruner Serbian d.o.o.,  i izrada modela (tekstovi predloga) ugovora i odluka koje se donose na nivou lokalne samouprave.

 • Klijent –  naručilac - Gruner Serbian d.o.o. Vlasotince
 • Korisnik:  – opština Vlasotince

Oktobar 2018 – Decembar 2019  Ekonomsko-finansijski elaborata za predloga projekta JPP za izgradnju reionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja otpada na lokaciji Halovo 2, rađenog za potrebe grada Zaječara

 • Klijent –  naručilac RARIS
 • Korisnik:  –  RARIS i grad Zaječar

Jun  – Decembar 2018   Izrada metodologija za praćenje troškovnog modela za JKP;  Analiza i preporuke za unapređenje sistema naplate potraživanja komunalnih preduzeća za usluge upravljanja otpadom

 • Klijent –  naručilac GIZ  DKTI GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  DKTI GmbH Beograd

Maj – Septembar 2018  Usluga izrade ekonomsko finansijske analize u prethodnoj  studiji opravdanosti izgradnje reciklažnog centra za sakupljanje, skladištenje i tretman otpada koji nastaje u ogranku HE Đerdap

 • Klijent – naručilac      –  „Dekonta”  d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor:  –  HE Đerdap

Maj – Septembar 2018  Izrada analize – Priručnika održivog finansiranja komunalnih delatnosti 

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Maj – Septembar 2018  Primena metodologije za određivanje cena komunalnih usluga – u javnim komunalnim preduzećima

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd u saradnji sa SIDA iz Švedske
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Oktobar  – Novembar  201Institucionalne savetodavne usluge

 1. Modaliteti i preporuke za novo zapošljavanje u javnim komunalnim preduzećima iz Rasinskom okruga po uspostavljanju reciklažnih centara
 2. Tehničke i operativne preporuke za uspostavljanje mini reciklažnih centara u opštinama Aleksandrovac , Brus i Varvarin
 3. Izrada poslovnog modela za korišćenje zelene mase u energetske svrhe u okviru Regionalne deponije Srem-Mačva
 •    Klijent  – naručilac GIZ  ORF Beograd
 •    Korisnik:  –  GIZ  ORF Beograd

Oktobar  – Novembar  2017   Usluge izrade troškovnih modela i preporuka za tarifnu politiku za potrebe 4 odabrane JKP iz opština Brus, Varvarin, Čičevac i grada Kruševca

 • Klijent  – naručilac GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Septembar 2017   Izrada elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade neposrednom pogodbom 

 •  Klijent  –   Opštinska uprava  Srbobran           
 •  Korisnik:  –  Opštinska uprava  Srbobran

Januar  –  Decembar 201 Savetodavne usluge o izvršenju javno-privatnog parterstva za izgradnju skladišta za obavezne rezerve nafte u Republici Srbiji.

 •  Klijent  –   Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo Beograd
 •  Korisnik:  –  Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo Beograd

Novembar 2016  – April  2017  Institucionalne savetodavne usluge

 1. Modeli finansiranja i tarifna politika u snabdevanju vodom za piće u Rasinskom okrugu
 2. Operativni poslovni model kod uvođenja primarne separacije i tretmana komunalnog otpada u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanja, Kuršumlija i Svilajnac
 • Klijent  – naručilac GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Jul – Novembar 2016  – Vodič za unapređenje i razvoj komunalnih usluga

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC
 • Korisnik  -  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Jul – Septembar 2016   Studija istraživanje tržišta u sektoru upravljanje otpadom i otpadnim vodama u Srbiji

 • Klijent –  naručilac: ICE Italijanska agencija za spoljnu trgovinu
 • Korisnik –  ICE Italijanska agencija za spoljnu trgovinu

Maj – Jul 2016   Troškovni modeli u javnim komunalnim preduzećima u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac

 • Klijent –  naručilac GIZ  GmbH Beograd
 • Korisnik:  –  GIZ  GmbH Beograd

Mart – April  2016   Predinvesticioni elaborati: Razvoj sistema upravljanja otpadom JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ iz Sremske Mitrovice, JKP Izvor iz Petrovca na Mlavi i JKP Univerzal iz Alibunar

 • Klijent –  naručilac MEGLIP – Municipal Environment Grant-Loan Investment Programme

Januar – Mart 2016   Ekonomsko finansijska analiza za Studiju opravdanosti – projekat izgradnje transfer stanice za sakupljanje komunalnog otpada  sa linijom za separaciju reciklabilnog otpada i linijom za kompostiranje biorazgradivog otpada za gradove Smederevo i Požarevac i opštinu Kovin

 • Klijent – naručilac      –  „Futura” Fakultet za primenjenu ekologiju Beograd
 • Korisnik – investitor:  –  grad Smederevo

Decembar 2015Izrada elaborata  – italijanskom privrednom društvu “La Livea Verde”

 • Klijent – naručilac:  Opštinska uprava Srbobran
 • Korisnik – investitor: Opštinska uprava Srbobran

Novembar 2015 Izrada elaborata –   specifična pitanja o uslovima poslovanja na teritoriji Srbije

 • Klijent – naručilac:  Opštinska uprava Srbobran
 • Korisnik – investitor: Opštinska uprava Srbobran

Maj 2015 – Prekogranični projekat – Ekonomsko-finansijska analiza uz generalni projekat odvođenje i tretman otpadnih voda u opštini Veliko Gradište

 • Klijent – naručilac:  HG Hidro Grupa d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opštinska uprava Veliko Gradište

April 2015 Projekat za Grad Čačak – Program Exchange 4 – Unapredjenje sistema upravljanja otpadom i uvodđenje primarne reciklaže u moravičkom okrugu

 • Klijent – naručilac:  GIS Solutions Beograd
 • Korisnik – investitor:  Grad Čačak, Opštine Ivanjica i Lučani i Regionalna deponija “Duboko” Užice

Mart – April  2015 –  Studija izvodljivosi  i biznis plan za prelazak na biomasu kao gorivo u kotlarnicama u školama  “Dušan Radović”, mlekarska škola, “Sveti sava” i “ 8. Septembar” u Pirotu

 • Klijent – naručilac:  Biro Kremžer Beograd
 • Korisnik – investitor:  GIZ – Nemačka saradnja

Mart 2015  – Integralni sistem upravljanja komunalnim i ambalažnim otpadom, nove tehnologija u trajnom zbrinjavanju komunalnog otpada , razvojnih projekata u oblasti upravljanja otpadom podržanih iz međunarodnih izvora

 • Klijent – naručilac:  Cefe Srbija Pančevo
 • Korisnik – investitor:  Učesnici u prekograničnom projektu Rumunija – Srbija 

Mart – Jul 2015  – Predlog za unapređenje sistema tarifiranja komunalnih usluga u Srbiji

 • Klijent – naručilac:  SKGO Beograd i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC
 • Korisnik – investitor:  Stalna konferencija gradova i opština Beograd

Novembar - Decembar 2014Biznis plan za Opštinu Apatin – Aqva park i Wellness Center

 • Klijent – naručilac:  Opštinu Apatin
 • Korisnik – investitor:   Opštinu Apatin

Oktobar – Novembar 2014Recenzija publikacije Preporuke za upravljanje komunalnim I industrijskin otpadom u Beogradu i Republici Srbiji

 • Klijent – naručilac:  Centralno evropski forum za razvoj “Cedef” Beogead
 • Korisnik – investitor:  “Cedef” Beogead

Maj – Avgust 2014Unapređenje komunalne privrede i energetske efikasnosti u gradu Sremska Mitrovica

 • Klijent – naručilac:  Gradonačelnik  (Grad Sremska Mitrovica)
 • Korisnik – investitor:  Grad Sremska Mitrovica

Oktobar – Novembar 2013 Prethodna studija opravdanosti  u oblasti vodosnabdevanja u opštini Surdulica

 • Klijent – naručilac:  HG Hidro Grupa d.o.o., Novi Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Surdulica

April – Maj 2013  Prethodna studija opravdanosti  – prečišćavanje otpadnih voda u opštini Mionica

 • Klijent – naručilac:  HG Hidro Grupa d.o.o., Novi Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Mionica

Oktobar – Decembar 2012 – Projekat GIZ „IMPACT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama “ Priprema i realizacija treninga za 15 opština uključenih u Projekat „IMPACT“

 • Klijent – naručilac:   GIZ GmbH, Beograd
 • Korisnik:   Izabrane Opštine

Septembar – Oktobar 2012 Ekonomsko – finansijska analiza analiza uz Generalni projekat koji se odnosi na vodosnabdevanje i prečišćvanje otpadnih voda u opštini Medveđa

 • Klijent – naručilac:  HG Hidro Grupa d.o.o., Novi Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Medveđa

Jun 2012Elaborat - Uspostavljanje javno privatnog partnerstva –„Finansiranje izgradnja i upravljanje priobalnim delom robno-transportnog centra u Apatinu sa kargo lukom“

 • Klijent – naručilac:   Secon group d.o.o., Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Apatin

April 2012Ekonomsko – finansijska analiza u prethodnoj studiji opravdanosti za uspostavljanje sistema vodosnabdevanja za potrebe svih naselja na teritoriji grada Leskovca

 • Klijent – naručilac:  Energoprojekt Hidroinženjering, Beograd
 • Korisnik – investitor:  Grad Leskovac

Mart 2012 –  Ekonomsko – finansijska analiza uz generalni projekat kanalisanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda na teritoriji opštine Babušnica

 • Klijent – naručilac:  VPPP Velika Morava d.o.o. Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Babušnica

Decembar 2011- Januar 2012Plan upravljanja ambalažnim otpadom kao podloga u postupku pribavljanja dozvole za budućeg nacionalnog operatera upravljanja ambalažnim otpadom

 • Klijent i korisnik:  Društvo za upravljanje otpadom Cenex d.o.o. Beograd

Decembar 2011 – Ekonomsko – finansijske analize uz Idejne projekate vezanih za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe naselja Markova crkva i Bogovađa

 • Klijent – naručilac:  Ekovodoprojekt, Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Lajkovac

Maj 2011 -  Ekonomsko – finansijska analiza uz generalno rešenje za investiranje u sisteme  vodosnabdevanja i prečišćvanja otpadnih voda na teritoriji opštine Ub

 • Klijent – naručilac:  HG Hidtro-grupa d.o.o., Beograd
 • Korisnik – investitor:  Opština Ub

Mart 2011 - Ekonomsko – finansijska analiza u studiji opravdanosti uz Idejni projekat – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda budućeg turističkog naselja „Jabučko Ravanište“ na Staroj Planini

 • Klijent – naručilac:  EWE Ecosystems, Beograd
 • Korisnik – investitor:  JP Stara Planina

 

NEKI RANIJI PROJEKTI

Provera ukupne održivosti nameravanih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u oblasti vodosnabdevanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda – Feasibility studije (Bancable Project Documentation) (2005)

 • Klijent – naručilac: Agencija za razvoj lokalne samouprava Vlade Republike Srbije(MIA)
 • Finansiranje: Evropska Agencija za rekonstrukciju (EAR) – donatorski program
 • Korisnci -investitori: Opštine Šabac, Apatin, Inđija i Varvarin

 

Ekonomsko – finansijska analiza  analiza u studiji izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Cetinje I Plav (Republika Crna Gora) (2009)

 • Naručilac projekta: Energoprojekt Hidroinženjering, Beograd
 • Investitor: Vlada Republike Crne Gore

 

Nezavisna institucionalna i ekonomsko finansijska revizija (kontrola) projekta uspostavljanje sistema i izgradnja regionalne deponije na lokaciji »Banjica« u Novoj Varoši (2009-2010)

 • Naručilac projekta: Energoprojekt Hidroinženjering, Beograd
 • Finansiranje: UNDP, kancelarija Novi Pazar – donatorski program
 • Korisnici: Opštine Nova Varoš, Prijepolje i Priboj

 

Feasibility studija Integralno upravljanje komunalnim otpadom u Kruševcu (2003)

 • Naručilac projekta: Regionalni ekološki centar za južnu i istočnu evropu (REC), Sent Andrea, Mađarska
 • Finansiranje: Vlada Kraljevine Holandije – donatorski program
 • Korisnik: Grad Kruševac

 

Upravljanje otpadom u poslovno – stambenom centru ACC Atlas Capital Centru u Podgorici

 • Naručilac: Arco Project Ltd LIMASSOL – CYPRUS