Get Adobe Flash player

O UDRUŽENJU

Poslovno udruženje komunalnih preduzeća “KOMDEL” iz Beograda kao nedobitna asocijacija komunalnih preduzeća Srbije, osnovano je 29. maja 1998. godine. Tada su na Osnivačkoj skupštini doneta osnovna akta i izabrani organi Udruženja.

PU “Komdel”  danas okuplja više od 100 članica iz redova komunalnih preduzeća i prateće privrede. Rad  PU “Komdel”-a u stručnoj i široj javnosti, prepoznat je pre svega po periodičnim informacijama, uporednim analizama i studijama. Iz ovih stručnih podloga proistekla su i široko uvažena i podržana osnovna zalaganja  PUKomdel-a oko pravaca transformacije i razvoja naših komunalnih preduzeća. Pored saradnje sa domaćim institucijama i udruženjima, u dosadašnjem radu  PU “Komdel je uspostaviio saradnju sa srodnim asocijacuijama iz šireg regiona.

Delovanje  PU “Komdel-a usmereno je:

  • Na  zakonodavnu sferu gde se Udruženje zalaže za promenu sistemskih rešenja kojima se poboljšava položaj komunalne privrede i stvaraju pretpostavke za njen dalji razvoj
  • Na razmenu i prenošenje pozitivnih iskustava uz pomoć kojih naša komunalna preduzeća mogu da unaprede organizaciju rada i primene nove postupake i tehnologije
  • Na kontinuirano informisanje članica po pitanjima od značaja za operativno funkcionisanje i tekuće poslovanje, kao i planiranje sopstvenog razvoja
  • Na jačanje i širenje saradnje sa srodnim asocijacijama i udruženjima iz zemlje i regiona, kao i na dalji razvoj i jačanje uticaja  PU “Komdel-a na nadležne državne organe i sama komunalna preduzeća

Srodna udruženja i asocijacije sa kojima  PU “Komdel sarađuje: